گواهی بیمه تأمین تعهدات شرکت های حمل و نقل بین المللی و کارگذاران دریایی در مقابل گمرك ایران به اختصار بن تضمین کالا نامیده می شود که تضمین کننده تعهدات شرکت های حمل و نقل بین المللی در قبال گمرکات خواهد بود. سامانه طراحی شده با برقراری ارتباط میان نرم افزار صدور اظهارنامه و پروانه ترانزیت در گمرکات با سیستم صدور شرکت بیمه روال صدر و مصرف بن های مذکور و نحوه تعاملات شرکت های حمل و نقل بین المللی با شرکت های بیمه و گمرکات را شفاف می نماید. “

 • ارتباط شفاف و قابل پیگیری بین اسناد ترانزیتی با بن های تضمین را برقرار می کند.
 • سقف تعهدات شرکت بیمه نسبت به هر یک از قسمت های محموله ترانزیتی و همچنین کل محموله راکاملاًمشخص می کند .
 • روال مصرف بن های تضمین کالا را در طی مدت زمان خروج ازگمرك مبداء تا ورود به گمرك مقصد را کاملاً تعیین و قابل پیگیری می کند .
 • با صدور بن های الکترنیکی امکان بروز خطا در صدور و سوءاستفاده را پایین آورده و امکان جعل آن را منتفی می سازد.
 • اصل بن های الکترونیکی، نسخه های کپی و سوابق آنها بسیار راحت تر و امن تر نگهداری می کند .
 • از طریق اعمال روال های امنیتی صحت و اعتبار بن های تضمین مربوط یک راهنامه و یک پروانه ترانزیت را به بهترین شکل مهیا می کند .
 • در کنار بن های الکترونیکی که اساس کار سیستم می باشد بن های کاغذی معادل را جهت استفاده، بایگانی یا دیگر روال های سازمانی تولید می کند و سوء استفاده از این بن های کاغذی را غیر ممکن می کند.
 • تضمین می کند که برای تمامی پروانه های ترانزیت یک شرکت بنهای تضمین متناسب با ارزش آنها صادر شود .
 • در صورت صلاحدید، شرکتهای بیمه می توانند فرآیندهای صدور ابطال بنهای تضمین را بطور کامل خودکار کنند.
 • اطلاع رسانی عملیات صورت گرفته در سامانه از طریق سیستم پیامک کوتاه به بیمه گزار و بیمه گر را مهیا می سازد.
 • مراجعات متعدد بیمهگذاران به شرکتهای بیمه جهت درخواست صدور بن، ابطال آن و … را حذف مینماید.
 • زمان عملیات مربوط به صدور بنها و اجازهی خروج محموله از گمرك را کاهش می دهد.
 • هزینه های شرکت بیمه در فرآیند صدور بن را کاهش دهد.
 • ارتباط سیستم با سامانه گمرك جهت دریافت اطلاعات اضهارنامه و پروانه ترانزیت را فراهم می سازد.
 • انتقال اطلاعات بن های صادره به سیستم جامع صدور شرکت بیمه را امکان پذیر می سازد.