• مجوز واحد فناوری از شرکت علمی و تحقیقاتی اصفهان در سال 1394
  • گواهی تایید فنی نرم افزار از سازمان برنامه و بودجه کشور در سال 1397