سامانه آنلاین صدور و مدیرت گواهی بیمه حمل و نقل درون شهری ، سامانه ای تحت وب می باشد که فرآیند صدور بیجک و گواهی بیمه حمل و نقل داخلی درآن صورت می پذیرد.

  • صدور آنلاین راهنامه بین المللی
  • ثبت کلیه شرایط نرخ قرارداد و محاسبه آنلاین حق بیمه براساس قرارداد
  • امکان اعمال محدودیت روی سقف گواهی های پرداخت نشده
  • امکان ثبت و چاپ گواهی به صورت سیستمی
  • درگاه پرداخت اینترنتی حق بیمه